top of page

Membership of ODM International elite therapist members, Simona Dana Zamonita 🇷🇴

Simona Dana Zamonita,

n° reg. ODM 328/1470Massaggiatore olistico,

Operatore socio sanitario,

Estetista specializzata.

.

Via Lomellina 70

27058 Voghera (PV)

Italy


0039 3401024039


La mia storia


L’amore, il lavoro e la vita spesso non vanno nella direzione in cui vorremmo noi e ciò ci fa sentire smarriti, delusi, sconfitti, come se niente avesse senso. Cerchiamo in tutti i modi di cambiare il corso di eventi che sembrano immodificabili, lottiamo contro il tempo e la sorte ma finiamo col fallire. Anche se non ne comprendiamo la logica tutto questo accade sempre per un motivo, perché ciò che è destinato a noi troverà il modo di raggiungerci. Evidentemente il mio “motivo” era di dedicarmi alla cura delle persone e non delle macchine e così dopo aver concluso i miei studi in ingegneria meccanica presso l’Università “Dunarea de Jos” in Romania – specializzazione tecnologia nell’industria alimentare (1998) – eccomi arrivata in Italia alla ricerca della mia vera identità. Approdo nel 2005 nel mondo della sanità come Operatore Socio Sanitario (OSS), proseguo gli studi come Massaggiatore ed Operatore della Salute (corso biennale 2016-2018) e da qui la mia strada prosegue in salita quando comprendo che il desiderio di far star bene le persone attraverso il contatto aveva da sempre fatto parte di me. Ricordo da piccola mio nonno che richiedeva i miei messaggi e la mia attenzione perché erano le uniche cose a recargli sollievo dal dolore e ricordo il piacere che provavo sapendo di aiutarlo semplicemente con il mio tocco. Proseguo i miei studi con un corso triennale specializzandomi come Estetista; comincio ad appassionarmi alle cure naturali, al mondo olistico, al Reiki Metodo Usui, alla Metamedicina di Claudia Rainville, alla Numerologia di Grabovoi e da qui inizia la mia attenzione alle tematiche energetiche che ritengo siano fondamentali per una vera cura “globale” della persona. Intraprendo così la mia esperienza lavorativa di Estetista-Massaggiatore presso varie strutture dell’Oltrepò Pavese mantenendomi sempre aggiornata sulle novità nell’ambito del Benessere e della Salute. Nel mio cammino ho sempre sperimentato tante cose, ricerca e curiosità sono stati i motori principali che mi hanno concesso di crescere professionalmente ed umanamente ma mai avrei pensato di trovare nel percorso del Benessere una gioia, un entusiasmo ed un sollievo così grande ad un problema grave di salute (emicrania cronica) attraverso le vibrazioni, il suono e la meditazione. Intraprendo la formazione sonora a Torino con Dario Gasparato docente di suonoterapia e Thonla Sonam ex monaco buddhista esperto ed insegnante di Campane Tibetane con il quale decido di continuare la formazione a Milano sino al conseguimento del Master in Campane Tibetane nel 2013. Le vibrazioni hanno rappresentato il mio punto di svolta personale e professionale poiché nulla ha potuto rafforzarmi e riappacificarmi con me stessa come grazie a loro, diventando un ottimo strumento di cura anche per i miei clienti.

Procedo i miei approfondimenti in diverse discipline che mi hanno aiutato a comprendere meglio il funzionamento del sistema energetico vibrazionale del corpo umano e del perché ci ammaliamo, come:


· Operatore di suonopuntura vibrazionale osteoarticolare con il Diapason metodo di Laura Schmidt a Milano


· Operatore Reiki – metodo Usui livello Shoden – conseguito con Massimiliano Angeli – fondatore di Reiki Italia. –


· Operatore di registri Akashici conseguito con Enrica Razzini.


· Operatore di Massaggio Yoga posturale conseguito con la posturologa ed insegnante Yoga Conception Martinez Shakti.


· Operatore di metodi olistici nella cura del viso e del corpo – Metodo Forza Vitale di Tiziana Gargiulo.Creo un protocollo di lavoro unico integrato tra massaggi e vibrazioni – Metodo Shambala – con l’obiettivo principale di proporre un percorso “coerente” di benessere incentrato sui molteplici aspetti del sistema energetico corpo-mente-spirito; nel 2017 scrivo l’ebook “Semina benessere nel tuo essere” e finalmente nel 2018 dopo 13 anni di lavoro da dipendente nel settore termale/benessere apro il mio studio di massaggi “Shambala Armonia nell’Essere” a Voghera. Amo vedere le persone evolversi, trovare il proprio equilibrio ed il proprio benessere, sono affascinata dal percorso individuale che ognuno di noi intraprende in quanto credo che ogni persona sia un’orchestra fatta di tanti strumenti che suonando insieme ci consentono di creare la nostra speciale ed unica armonia.


Possiamo cambiare il mondo un cuore alla volta, iniziando da noi stessi.

Doc Childre – Fondatore Heart Math Institute


Povestea meaIubirea, munca și viața de multe ori nu merg în direcția pe care am vrea-o și acest lucru ne face să ne simțim pierduți, dezamăgiți, învinși, de parcă nimic nu ar avea sens. Încercăm în toate modurile să schimbăm cursul evenimentelor care par neschimbabile, luptăm împotriva timpului și a sortii, dar ajungem să eșuăm. Chiar dacă nu înțelegem logica, toate acestea se întâmplă întotdeauna dintr-un motiv, pentru că ceea ce ne este destinat va găsi o cale de a ajunge la noi. Evident „motivul” meu a fost să mă dedic îngrijirii oamenilor și nu mașinilor și așa, după ce mi-am finalizat studiile de inginerie mecanică la Universitatea „Dunarea de Jos” Galati/ România - specializarea tehnologică în industria alimentară (1998) - am ajuns în Italia în căutarea adevăratei mele identități. Am inceput în sectorul sănătății în 2005 ca Operator de Sănătate Socială (OSS), am continuat studiile ca Maseur și Operator Sanitar (curs de doi ani 2016-2018) iar de aici drumul meu a fost intr-o continua dezvoltare cand am înțeles că dorința de a aduce alinare in viata oamenilor prin masaj a facut întotdeauna parte din mine. Îmi amintesc în copilărie cand bunicul meu îsi gasea alinarea durerilor cu masajele mele, momente de bucurie ce nu pot fi uitate. Continui studiile cu un curs de trei ani specializandu-ma ca si Cosmetician si incep să mă pasionez de curele naturale, lumea holistica, de Reiki metodul Usui ,de Metamedicina Claudiei Rainville, de Numerologia lui Grabovoi și de aici începepasiunea mea pentru sectorul energetic convinsa de validitatea trattamentelor energetice care cred că sunt fundamentale pentru o adevărată îngrijire „holistica" a persoanei. Asadar încep sa lucrez in calitate de cosmetician-maseur in diferite structuri termale din Oltrepò Pavese, cu o atentie continua la noutățile din domeniul sănătății . Motivarea mea personala, cercetarea și curiozitatea au fost principalele motoare care mi-au permis să cresc profesional și uman dar nu m-aș fi gândit niciodată să găsesc în calea mea o bucurie, un entuziasm și o ușurare atât de mare pentru o problemă gravă de sănătate (migrenă cronică) prin vibrații, sunet și meditație. Intru in contact cu terapia sunetului si ma inscriu la un curs de ciotole tibetane condus de Dario Gasparato profesor de terapie sonoră și Thonla Sonam fost călugăr budist și profesor de ciotole tibetane cu care decid să continui pregătirea la Milano până la obtinerea titului de Master in 2013. Aceasta calificare reprezinta un important punct de trasformare personala și profesionala, care mi-a permis sa introduc in viata mea meditatia sonora, devenind un instrument excelent de îngrijire și pentru clienții mei.

Atentia mea creste in directia diverselor discipline holistiche care m-au ajutat să înțeleg mai bine funcționarea sistemului energetic vibrational al corpului uman și cauzele bolilor.

Frecventez in continuare alte specializari ca si:


Operator de agopuntura sonora si vibraționala pentru sistemul osteoarticular cu Diapasonul metodul Laura Schmidt / Milano


Practician Reiki - Metoda Usui nivelul Shoden - cu Massimiliano Angeli - fondatorul Reiki Italia.


Operator de registre Akashici realizat cu Enrica Razzini.


Operator de Masaj Yoga Postural realizat cu posturologul și profesorul de yoga Martinez Shakti.


Operator al metodelor holistice - Metoda Forza Vitale de Tiziana Gargiulo.


Creez un protocol unic de lucru integrat între masaje și vibrații - Metoda Shambala - cu scopul principal de a propune o cale „coerentă” de sanatate axată pe multiplele aspecte ale sistemului energetic corp-minte-spirit; în 2017 am scris cartea electronică „Semănați bunăstarea în ființa voastră” și, în cele din urmă, în 2018, după 13 ani de muncă ca angajat în sectorul spa / wellness, am deschis studioul privat de masaje „Shambala Armonia nell'Essere” în Voghera. Îmi place să văd oamenii evoluând, găsindu-și propriul echilibru și propria sanatate, sunt fascinata de drumul de dezvoltare individuala pe care I-l alegem fiecare dintre noi, deoarece cred că fiecare persoană este o orchestră formată din multe instrumente care, sunand împreună, ne permit să ne creăm propria noastra speciala și unica armonie energetica.


“Putem schimba lumea câte o inimă pe rand, începând cu noi înșine.”

Doc Childre - Fondatorul Institutul Matematica InimiiMy story


Love, work and life often do not go in the direction we would like and this makes us feel lost, disappointed, defeated, as if nothing made sense. We try in every way to change the course of events that seem unchangeable, we fight against time and fate but we end up failing. Even if we don't understand the logic, all this always happens for a reason, because what is destined for us will find a way to reach us. Evidently my "reason" was to devote myself to the care of people and not of machines and so after completing my studies in mechanical engineering at the "Dunarea de Jos" University in Romania - technology specialization in the food industry (1998) - here I am arrived in Italy in search of my true identity. I arrived in the world of health in 2005 as a Social Health Operator (OSS), I continue my studies as a Massager and Health Operator (two-year course 2016-2018) and from here my path continues uphill when I understand that people through contact had always been a part of me. I remember as a child my grandfather demanding my messages and my attention because they were the only things that brought him pain relief and I remember the pleasure I felt knowing I was just helping him with my touch. I continue my studies with a three-year course specializing as a Beautician; I begin to get passionate about natural cures, the holistic world, the Usui Reiki Method, Claudia Rainville's Metamedicine, Grabovoi's Numerology and from here my attention to the energy issues that I believe are fundamental for a true "global" care of the person begins. This is how I began my work experience as a Beautician-Massager at various facilities in the Oltrepò Pavese, always keeping up to date with news in the field of Wellness and Health. In my journey I have always experienced many things, research and curiosity have been the main engines that have allowed me to grow professionally and humanly but I would never have thought of finding in the path of Wellness such a great joy, enthusiasm and relief to a serious problem health (chronic migraine) through vibrations, sound and meditation. I undertake sound training in Turin with Dario Gasparato teacher of sound therapy and Thonla Sonam ex Buddhist monk and teacher of Tibetan Bells with whom I decide to continue the training in Milan until the achievement of the Master in Tibetan Bells in 2013. The vibrations represented the my personal and professional turning point since nothing has been able to strengthen me and make me reconcile with myself as thanks to them, becoming an excellent tool for care also for my clients. I proceed my insights into different disciplines that have helped me to better understand the functioning of the vibrational energy system of the human body and why we get sick, such as: • Osteoarticular vibrational sound puncture operator with the Diapason method of Laura Schmidt in Milan • Reiki practitioner - Usui method Shoden level - achieved with Massimiliano Angeli - founder of Reiki Italia. - • Akashic registry operator achieved with Enrica Razzini. • Postural Yoga Massage Operator achieved with posturologist and Yoga Conception teacher Martinez Shakti. • Operator of holistic methods in face and body care - Forza Vitale Method by Tiziana Gargiulo. I create a unique integrated work protocol between massages and vibrations - Shambala Method - with the main goal of proposing a "coherent" path of well-being focused on the multiple aspects of the body-mind-spirit energy system; in 2017 I wrote the ebook "Sow well-being in your being" and finally in 2018 after 13 years of work as an employee in the spa / wellness sector I opened my massage studio "Shambala Armonia nell'Essere" in Voghera. I love to see people evolve, find their own balance and well-being, I am fascinated by the individual path that each of us undertakes as I believe that each person is an orchestra made up of many instruments that by playing together allow us to create our own special and unique harmony. We can change the world one heart at a time, starting with ourselves. Doc Childre - Founder Heart Math Institute


Geolocalizzazione Google Earth Indirizzo Professionale Simona Dana Zamonita


Comments


Recent Posts

Featured Posts

Archive

Search By Tags

Follow Us

  • Facebook Basic Square
bottom of page